Vodeći principi za dobavljače

Obzirom da je Coca‑Cola HBC AG kao i njene kompanije (zajedno „Coca‑Cola Hellenic“ ili „Kompanija“), organizacija koja se rukovodi etičkim principima u poslovanju i kao takva, preuzima odgovornost kako bi obezbedila da njene operacije ni na kakav način, direktno ili indirektno, ne doprinose kršenju ljudskih prava. Činimo sve da obezbedimo da naši zaposleni kroz redovnu obuku postanu svesni obaveza kompanije u pogledu ljudskih prava, kao i sopstvenih prava i obaveza.

Svi naši saradnici, u svim zemljama naših operacija, znaju da smo posvećeni vodjenju našeg poslovanja u skladu sa vrednostima sastavljenih od najviših standarda kvaliteta, integriteta i izvrsnosti. Poštujemo jedinstvenost običaja i kultura zajednica u kojima poslujemo. Težeći ka sprovodjenju ove politike, nastojimo da gradimo odnose sa dobavljačima koji poštuju iste vrednosti i koji se pri obavljanju poslovanja vode etičkim principima. Vodimo računa o tome da postupamo prema našim dobavljačima onako kao bismo želeli da postupaju sa nama.


Kao deo stalnog napora koji ulažemo u razvoj i jačanje odnosa sa dobavljačima, usvojili smo Vodeće principe Coca‑Cola Hellenic za sve naše direktne dobavljače. Ovi principi zasnovani su na uverenju da dugoročnost poslovnog uspeha zavisi od imidža kompanije kao primernog korporativnog člana zajednice i da takav imidž mora biti vidljiv kroz naše odnose i aktivnosti na tržištu, na našem radnom mestu, u našoj zajednici i životnoj sredini.


Sa velikim zadovoljstvom saradjujemo sa našim dobavljačima kako bismo postigli razumevanje i usaglašenost sa svim zahtevima izloženim u našim Vodećim principima za dobavljače.


Poslovna praksa


Coca‑Cola Hellenic podržava dobre poslovne prakse koje su u skladu sa poštovanjem ljudskih prava na radnom mestu, i s tim u vezi teži da:


1. uspostavi čvrste i direktne odnose sa sa svojim zaposlenima putem otvorene i iskrene komunikacije;
2. se ophodi prema zaposlenima na pravedan i dostojanstven način i uz dužno poštovanje;
3. bude u skladu sa svim važećim lokalnim zakonima o radu, uključujući i one koji se odnose na dužinu radnog vremena, nadoknade i zastupanje zaposlenih od strane sindikata i drugih lica u skladu sa važećim propisima;
4. vrednuje različitost u najširem smislu.
5. svako snosi pojedinačnu odgovornost za učinak do najviših nivoa upravljanja;
6. nagradi zaposlene u skladu sa ostvarenim učinkom;
7. pruži mogućnost zaposlenima da se razviju i lično i profesionalno;
8. obezbedi, zajedno sa zaposlenima, bezbednost radnog okruženja.
Očekujemo od dobavljača da poštuju sve važeće zakone, kao i uobičajene standarde i principe koji važe u zemljama u kojima posluju.


Radno okruženje


Od dobavljača se očekuje da o svojim zaposlenima i saradnicima sude na osnovu njihove sposobnosti da obavljaju posao, a ne na osnovu njihovih fizičkih i/ili ličnih karakteristika ili uverenja, time potvrdjujući da nema diskriminacije u pogledu rase, boje kože, religije, političkog mišljenja, nacionalnog porekla i seksualne orijentacije.

Zdravlje i zaštita na radu


Od dobavljača se očekuje da obezbede sigurno radno okruženje i postojanje politike i procedura kako bi se rizik od povreda, nesrećnih slučajeva i izloženosti uslovima lošim po zdravlje sveo na minimum.
Prisilan rad i angažovanje dece; zloupotreba rada
Od dobavljača se očekuje da ne zapošljavaju nikoga ispod zakonom propisane starosne dobi, niti dozvole fizičko ili bilo kakvo drugo uznemiravanje ili zlostavljanje, kao ni upotrebu prisilnog ili drugog obaveznog rada u bilo kojoj od svojih operacija.


Dnevnice i beneficije


Od dobavljača se očekuje da svojim zaposlenima isplaćuju novčane nadoknade konkurentne u toj grani privrede, pravedno i u potpunom skladu sa važećim propisima o visini zarada, nadoknada i trajanju radnog vremena, kao i da zaposlenima pruže mogućnosti za razvoj veština i sposobnosti.


Treća lica


U slučaju da njihovi zaposleni odaberu da ih u zaštiti interesa zastupaju predstavnici sindikata ili druga lica u skladu sa važećim propisima, očekujemo da naši dobavljači prihvate ta lica u dobroj volji, kao i da zaposleni ne snose nikakve konsekvence zbog legalnog učešća u sindikalnim aktivnostima.


Prakse u pogledu životne sredine


Od dobavljača se očekuje da svoje poslovanje obavljaju sa namerom da zaštite i očuvaju životnu sredinu. Kao minimum, očekujemo da dobavljači poštuju važeće zakone, pravila i regulative o životnoj sredini, na nuvou svih svojh operacija u svim zemljama u kojima posluju.


Sukob interesa


Od Coca‑Cola Hellenic zaposlenih očekuje se da uvek biraju i sarađuju sa dobavljačima koji posluju ili nastoje da posluju sa Kompanijom na otvoren i pošten način, na osnovu zasluga tih lica, kvaliteta i vrednosti proizvoda i usluga, bez posebnih pogodnosti za njih ili njihovu porodicu i prijatelje. U skladu sa tim, zaposleni ne sme da ima finansijski interes ili neki drugi odnos sa bilo kojim dobavljačem koj može da utiče ili deluje da može da utiče na obavezu zaposlenog da postupa u najboljem interesu Coca‑Cola Hellenic. Na primer, dobavljači ne treba da zapošljavaju ili vrše plaćanja bilo kom zaposlenom Coca‑Cola Hellenic u vezi sa saradnjom izmedju dobavljača i Kompanje. Prijateljstva van redovnog toka poslovanja su nezbežna i prihvatljiva, ali dobavljači treba da vode računa o tome da ne koriste lični odnos kako bi uticali na poslovnu procenu zaposlenog u Coca‑Cola Hellenic. Ako je zaposleni dobavljača u rodbinskom odnosu (bračni drug, roditelj, baba, deda, dete, unuče, tašta, tast, svekrva, svekar, vanbračni partner ili drugi rodjak) sa zaposlenim u Coca‑Cola Hellenic ili ako sam dobavljač ima neku drugu vrstu odnosa sa zaposlenim u Coca‑Cola Hellenic, to može predstavljati sukob interesa i u tom slučaju treba da obavesti Kompanju o tome.


Pokloni, obroci i zabava


Zaposleni u Coca‑Cola Hellenic ne smeju da prihvate ništa od strane dobavljača što se ne može tumačiti kao uobičajena poslovna gostoljubivost i što može da se smatra razumnim i prikladnim u odredjenim okolnostima. Uobičajeni poslovni obroci i mali znaci pažnje su obično prihvatljivi, ali dobavljači ne treba da nude zaposlenima u Coca‑Cola Hellenic preterane i skupe poklone, obroke ili zabavu koja može da izgleda kao neprimereni uticaj na donošenje odluka. Novčani pokloni, kao i ekvivalenti novca poput poklon kartica, nikada nisu dozvoljeni. Pokloni i zabava za dobavljače moraju podržavati legitimne poslovne interese

Kompanje i treba da budu razumni i prikladni u odredjenim okolnostima. Naši zaposleni treba uvek da uzmu u obzir pravila naših dobavljača u vezi sa primanjem poklona i zabavom.


Podaci o poslovanju i finansijama


Coca‑Cola Hellenic i dobavljači moraju voditi računa o tome da svi izveštaji koji imaju veze sa poslovanjem dobavljača sa Coca‑Cola Hellenic budu tačni i precizni. To znači pravilno vodjenje svih troškova i uplata. Ako Coca‑Cola Hellenic plaća dobavljača po satu, podaci vezani za satnicu moraju biti potpuni i tačni. Dobavljači ne smeju da odlažu slanje fakture ili na neki drugi način omoguće knjiženje troška na drugi obračunski period.


Mito


Dobavljači koji posluju u ime Coca‑Cola Hellenic moraju poštovati sve važeće zakone u vezi sa zabranom podmićvanja vladinih službenika. U vezi sa bilo kojom transakcijom Coca‑Cola Hellenic ili transakcijom koja na neki način uključuje Coca‑Cola Hellenic, dobavljač ne sme da prebaci bilo kakvu vrednost, direktno ili indirektno, bilo kom vladinom službeniku, zaposlenom koji radi za pravno lice pod direktnom ili indirektnom kontrolom vlade ili političku partiju, kako bi dobio bilo koju neprikladnu korist ili prednost. Dobavljači moraju imati pismeni trag svih uplata (uključujući sve poklone, obroke, zabavu ili bilo šta drugo od vrednosti) koje su učinjene u ime Coca‑Cola Hellenic ili iz sredstava koje je Kompanija obezbedila. Dobavljači su u obavezi da dostave kopiju dokaza o ovim uplatama na zahtev Coca‑Cola Hellenic.


Zaštita podataka


Dobavljači treba da štite poverljve informacije Coca‑Cola Helenic. Dobavljači koji su dobili pristup poverljivm informacijama kao deo poslovnog odnosa ne smeju da dele ove informacije sa bilo kim bez dozvole Coca‑Cola Hellenic. Dobavljači ne treba da trguju hartijama od vrednosti niti da ohrabruju druge da to čine na osnovu poverljvih informacija dobijenih od Coca‑Cola Hellenic. Ako dobavljač misli da je greškom dobio pristup Coca‑Cola Hellenic poverljivim informacijama, onda bez odlaganja treba da obavesti svoju kontakt osobu u Kompaniji i da se uzdrži daljeg širenja informacije dobijene od Coca‑Cola Hellenic.
Isto tako, dobavljač ne treba sa bilo kim u Coca‑Cola Hellenic da deli informacije vezane za druge kompanije ukoliko je dobavljač pod ugovornom ili pravnom obavezom da ne deli te informacije.


Prijava potencijalno nelegalnog ili nedoličnog ponašanja


Dobavljači koji veruju da je Coca‑Cola Hellenic zaposleni, kao i bilo ko ko postupa u ime Coca‑Cola Hellenic, učestvovao u nekom nelegalnom ili drugom nedoličnom ponašanju, treba to da prijavi Kompaniji. Dobavljač može da kontaktira rukovodioca zaposlenog ili prijavi na compliance@cchellenic.com, ili možete koristiti našu Reci! Liniju na www.coca-colahellenic.ethicspoint.com. Odnos dobavljača sa Coca‑Cola Hellenic neće se promenti zbog poštenog izveštaja o potencijalnom nelegalnom ili nedoličnom ponašanju.

Usaglašenost sa primjivih zakonima i standardima

Kao minimum neophodan za saradnju, a na nivou operacija kao jedne celine, dobavljači Coca‑Cola Hellenic biće u obavezi da ispune sledeće zahteve:


Zakon i zakonska regulativa


Dobavljač je dužan da poštuje sve zakone, pravila, regulative i zahteve pozitivnih propisa prilikom proizvodnje i distribucije proizvoda, kao i tokom pružanja usluga kompaniji.


Angažovanje dece


Dobavljač neće koristiti decu kao radnu snagu.

Prisilan rad


Dobavljač neće držati bilo koju osobu u ropstvu ili potčinjenosti i neće koristiti prisilan ili obavezan rad ili biti umešan u bilo koji oblik trgovine ljudima.


Zabrana zlostavljanja zaposlenih


Dobavljač neće zlostavljati zaposlene, fizički ili na bilo kakav drugačiji način.


Treća lica


Dobavljač će poštovati pravo zaposlenih da biraju da ih predstavlja sindikat ili treće lice i da kolektivno pregovaraju u skladu sa važećim zakonima.


Zarade i naknade


Zarade i naknade će biti odredjivane i isplaćivane u skladu sa zakonom.


Radno vreme i prekovremeni rad


Broj radnih sati i prekovremeni rad biće u skladu sa važećim zakonima.


Zdravlje i zaštita na radu


Uslovi rada biće u skladu sa zakonom.


Životna sredina


Dobavljač će poslovati u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine.


Sukob interesa


Zaposleni u Coca‑Cola Hellenic i naši dobavljači treba da izbegavaju situacije u kojima može doći do sukoba interesa.


Finansijsko poslovanje


Dobavljač će primenjivati sve važeće zakone u pogledu vodjenja knjigovodstva i finansijskog izveštavanja.


Mito i korupcija


Dobavljač će postupati u skladu sa svim važećim propisima protiv mita i korupcije i neće pribegavati podmićivanju ili prevarnim postupanjima.


Zaštita podataka


Dobavljač će čuvati informacije Coca‑Cola Hellenik-a i trećih lica koje nisu javne, a koje su otkrivene dobavljaču.


Demonstracija usaglašenosti


Dobavljač mora biti u stanju da dokaže usaglašenost sa Vodećim principima za dobavljače na zahtev i na način koji zadovoljava Coca‑Cola Hellenik.


Ukoliko osam Ključnih Konvencija Međunarodne Organizacije Rada uspostavljaju više standarde u odnosu na lokalno zakonodavstvo, Dobavljač je u obavezi da ispuni standarde MOR-a. Ovi minimalni zahtevi se smatraju delom svih sporazuma između Coca‑Cola Hellenic i direktnih dobavljača. Očekujemo od naših dobavljača da razviju i primene odgovarajuće interne poslovne procese koji će osigurati usaglašenost sa ovim Vodećim principima. Sarađujemo sa The Coca‑Cola Company, koja redovno angažuje nezavisne agencije radi ocene stepena usaglašenosti rada dobavljača sa Vodećim principima za dobavljače; Ovo ocenjivanje obuhvata i poverljive razgovore sa zaposlenima i drugim angažovanim licima. Ukoliko se utvrdi da dobavljač nije poštovao bilo koji aspekt Vodećih principa za dobavljače, od dobavljača se očekuje da preduzme korektivne mere. Coca‑Cola Hellenic zadržava pravo da raskine ugovor sa svakim dobavljačem koji nije u stanju da demonstrira poštovanje zahteva iz ovih Vodećih principa za dobavljače.
***