„ČUVAMO TALENTE U PUNOJ SNAZI“

Konkurs za dodelu 25 stipendija za studente upisane u školsku 2022/2023

Prepoznajući mlade kao važan deo zajednice i njihovo obrazovanje kao ključni pokretač razvoja društva, kompanija Coca-Cola HBC Srbija godinama ulaže u profesionalni i lični razvoj mladih. Sa istim ciljem, a povodom obeležavanja 25 godina poslovanja u Srbiji, kompanija će na osnovu konkursa dodeliti 25 studentskih stipendija kojim će podržati najbolje studente i studentkinje stipendijama u ukupnom iznosu od 50.000 evra. 

Ko može da se prijavi na konkurs?

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sva 3 sledeća uslova:

1. Redovni studenti druge do pretposlednje godine osnovnih/integrisanih akademskih studija državnih fakulteta u Republici Srbiji koji pohađaju:

 • Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet u Beogradu; Fakultet organizacionih nauka; Elektrotehnički fakultet; Mašinski fakultet; Saobraćajni fakultet
 • Univerziteta u Kragujevcu - Inženjerski fakultet; Ekonomski fakultet; Fakultet tehničkih nauka u Čačku
 • Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka; Tehnički fakultet Mihajlo Pupin; Ekonomski fakultet u Subotici
 • Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet; Elektronski fakultet; Mašinski fakultet

2. Državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na području RS.

3. Studenti sa prosečnom ocenom studiranja u prethodnim godinama iznad 8.50

Pravo učešća na konkursu za dodelu stipendija na osnovnim/integrisanim akademskim studijama nemaju studenti prve godine studija, studenti završne godine studija i apsolventi.

Vizual, Stipendije Vizual, Stipendije

Kako se prijaviti na konkurs?

Za prijavu na konkurs za dodelu stipendija neophodno je popuniti prijavni obrazac koji se nalazi na sledećem linku -> ČUVAMO TALENTE U PUNOJ SNAZI u njemu dostaviti i sledeću skeniranu dokumentaciju:

 • original potvrde fakulteta o upisu godine studija prvi put za studente osnovnih/integrisanih akademskih studija;
 • original potvrde fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem studiranju za studente osnovnih/integrisanih akademskih studija;
 • fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (može biti starije i od 6 meseci)
 • pristanak kandidata za obradu podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (original)
 • motivaciono pismo na engleskom jeziku u word ili pdf formatu
 • potvrdu o učešću u vannastavnim aktivnostima (učešće u radu studentskih organizacija, dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici; takmičenje na sportskim manifestacijama; učešće na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima; učešće u različitim oblicima kulturnih, umetničkih i sportskih aktivnosti pri fakultetskoj jedinici) 

U slučaju da kandidat ispunjava neki/e od sledećih uslova neophodno je dostaviti i određenu dokumentaciju kao dokaz:

 • student bez oba roditelja – skenirane izvode iz knjige umrlih od roditelja
 • studenti iz porodica sa troje i više dece – skenirani izvodi iz matičnih knjiga rođenih kao dokaz o srodstvu
 • studenti iz porodica koje školuju dva ili više studenata – skeniran/e original/e potvrde/a fakulteta o upisu godine studija brata/sestre i njihov skenirani izvod/i iz matičnih knjiga rođenih kao dokaz o srodstvu
 • pristanak za obradu podataka o ličnosti članova uže porodice kandidata, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (original) 

Sva pitanja u vezi sa konkursom i dostavljanja konkursne dokumentacije mogu se uputiti sprovodiocu konkursa Smart kolektivu  putem mejla: [email protected]

Od kandidata koji budu izabrani biće tražena sva prijavom dostavljena dokumentacija (u originalu gde je tako naglašeno).

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija i Smart kolektiv će sa svim podacima o ličnosti do kojih dođe u toku konkursa postupati u svemu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i datim pristancima za obradu.

 

Rok za prijavu

Prijave na konkurs su otvorene od 30. marta do 21. aprila 2023. godine.

Neće biti razmatrane nepotpune prijave i one koje su dostavljene nakon označenog roka.

 

Proces selekcije kandidata za dodelu stipendija

Prijave na konkurs razmatraće Komisija za dodelu stipendija u roku od 15 dana od dana zatvaranja konkursa, a zatim i utvrditi preliminarnu rang listu za dodelu stipendija koja će biti objavljena na sajtu rs.coca-colahellenic.com. 

U roku od 2 dana od objavljivanja preliminarne rang liste obaveštenja, kandidat može podneti pisani prigovor sprovodiocu konkursa za dodelu stipendija na e-mail adresu [email protected]

Nakon razmatranja prigovora i zaključka Komisije na sajtu rs.coca-colahellenic.com biće objavljena konačna rang lista. 

Osim prosečne ocene, godine studija i efikasnosti studiranja, prednost prilikom odabira dobitnika stipendije imaju i kriterijumi vezani za porodičnu situaciju (porodice sa troje ili više dece, porodice koje školuju dva ili više studenata, gubitak oba roditelja), motivaciono pismo i vannastavne aktivnosti.

 

Dodela stipendija

Nakon utvrđivanja konačne rang liste, dobitnici stipendija sa kompanijom potpisuju Ugovor o korišćenju stipendije. Iznos stipendije je 2.000 evra.

Stipendija se dodeljuje tokom 10 meseci sa početkom u tekućoj 2022/2023 akademskoj godini. Tokom meseci mirovanja, avgusta i septembra 2023. godine, stipendije neće biti isplaćivane, a mesečna isplata će se nastaviti po podnošenju dokaza o upisu naredne godine.  

Isplata stipendije vršiće se isključivo preko tekućeg računa stipendiste. 

*Sprovođenje konkursnog procesa, selekciju i isplatu stipendija za kompaniju vrši sprovodilac konkursa organizacija Smart kolektiv (adresa Svetozara Markovića 42, Beograd), dok će se Ugovori o stipendiranju potpisivati direktno između stipendista i kompanije Coca-Cola HBC Srbija.